Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CUBE: CUBE BV, de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer: 10142948
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met CUBE aangaat, een opdracht versterkt, gebruik maakt van de diensten van CUBE of aan wie CUBE een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen CUBE en de opdrachtgever.
 4. Diensten: alle diensten die CUBE in het kader van de overeenkomst uitvoert.
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door CUBE uit anderen hoofde, direct verband houden met de overeenkomst of offerte, worden verricht.
 6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 7. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en CUBE, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
 8. Website: websites van CUBE eindelijkeigenbaas.nl en www.mkbhuis.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, bestellingen via de website,offertes of abonnementen
 2. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door CUBE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen de opdrachtgever en CUBE onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien CUBE niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat CUBE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. CUBE is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.

Artikel 3: Offertes

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij CUBE anders aangeeft
 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, dan kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt CUBE het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. CUBE kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CUBE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is CUBE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CUBE anders aangeeft.
 7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. CUBE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  • CUBE na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
  • Één van de partijen komt te overlijden;
  • CUBE haar onderneming staakt.
 2. Indien CUBE tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van CUBE op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 5: (totstandkoming) Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen CUBE en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en CUBE de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft aanvaard. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt ook daaronder.
 2. Ook is sprake van een overeenkomst indien opdrachtgever een bestelling via de website van CUBE plaatst.
 3. Ook is sprake van een overeenkomst indien CUBE op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden.
 4. Indien CUBE een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. CUBE heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen heeft.
 5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. CUBE is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.
 7. De overeenkomst tussen CUBE en de opdrachtgever is zoals uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Is voor de uitvoering of levering van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, CUBE schriftelijk in gebreke te stellen. CUBE dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CUBE een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. CUBE heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CUBE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CUBE de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan CUBE kunnen worden toegerekend, dan zal CUBE geen meerkosten in rekening brengen.

 Artikel 7: Uitvoering en levering opdrachten

 1. Alle diensten worden door CUBE uitgevoerd naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van CUBE.
 3. De opdracht en bijbehorende werkzaamheden worden naar eigen inzicht uitgevoerd.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft CUBE het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 5. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of overeengekomen is, stelt opdrachtgever op zijn locatie aan CUBE kosteloos een werkruimte en gewenste faciliteiten ter beschikking.
 6. CUBE heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan CUBE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase goedgekeurd heeft.
 8. Wanneer een levering onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever de levering niet op die gronden weigeren.

Artikel 8: Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dienst alle gegevens, informatie en bescheiden, welke CUBE overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van CUBE te stellen.
 2. Indien de bedoelde gegevens/informatie niet tijdig aan CUBE zijn verstrekt, dan heeft CUBE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten of meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. CUBE is te nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat CUBE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model) rapporten van CUBE, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CUBE zich de rechten en bevoegdheden die aan haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 10: Tarief

 1. Het tarief van CUBE is gebaseerd op het uurtarief van CUBE, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.
 2. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken, en het verlenen van die diensten lijdt tot extra werkzaamheden, die redelijkerwijs niet geacht te kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, dan worden die apart gefactureerd. CUBE zal opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.
 3. CUBE heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door CUBE naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Over alle door opdrachtgever aan CUBE verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CUBE aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. CUBE verstuurt haar facturen per e-mail of per post.
 3. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan CUBE betaling in termijnen verlangen.
 4. CUBE is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de opdrachtgever de aanbetaling binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan heeft.
 5. Facturen worden binnen 14 dagen nadat de opdracht is geleverd c.q. is uitgevoerd of de betreffende stukken aan de opdrachtgever verstrekt zijn. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig reageert op aangeleverde stukken of de uitvoering van de opdracht is CUBE gerechtigd haar werkzaamheden te factureren.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 of lid 4 bepaalde termijn heeft betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft CUBE het recht, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente ad 1% per maand in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 9. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totale factuurbedrag met een minimum van € 40,-.
 10. Indien CUBE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever. Evenals eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten.
 11. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 12. CUBE heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, goederen etc. tot aan het moment waarop de opdrachtgever al wat hij aan CUBE verschuldigd is, heeft voldaan.
 13. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij CUBE open staan.
 14. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na dagtekening van de stukken of factuur dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CUBE kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft CUBE de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen of het opnieuw of verbeteren van de afgekeurde stukken c.q. werkzaamheden.

Artikel 13: Geheimhouding en exclusiviteit

 1. CUBE is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is CUBE niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. CUBE en de opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 14: Overmacht

 1. CUBE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop CUBE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CUBE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CUBE of van derden daaronder begrepen.
 3. CUBE heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CUBE haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. CUBE heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als CUBE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft CUBE het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van CUBE het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
 6. CUBE is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij haar leveranciers, de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CUBE is beperkt tot dat wat in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. CUBE is niet aansprakelijk voor schade van weke aard ook, die ontstaan is doordat CUBE is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.
 3. CUBE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend verstaan:
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • Eventuele redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van CUBE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CUBE toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. CUBE is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaand:
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste kansen;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs– of andersoortige stagnatie.
 6. De aansprakelijkheid van CUBE is beperkt tot maximale het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. CUBE is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegde van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens de opdrachtgever, CUBE of derden.
 8. Is de schade en/of fout ontstaan doordat de opdrachtgever aan CUBE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is CUBE voor de ontstane schade te nimmer aansprakelijk.
 9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij CUBE te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. CUBE is te nimmer aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 11. De beperkingen van dit artikel gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CUBE.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en CUBE is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die niet onderling beslechten kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar CUBE gevestigd is.